ປະດິດສ້າງໃໝ່ ປະລິມານຫຼາຍ ປະສິດຕິພາບດີ ປະຕິບັດຖືກກົດໝາຍ
ຖະໜົນໜອງບອນບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 412461,​ແຟັກ: 021 453126website: www.vihatec.edu.la,
www.facebook.com/vihatec